Blandade styrkor ger bättre pension

Mer jämställda och blandade styrelser i bolag är en liten men viktig del i vårt arbete för bättre pensioner. Men hur hänger det ihop? 

Vi investerar i många olika branscher och företag som förvaltare av tjänstepension för cirka 4 miljoner svenskar. I svenska bolag är vi ofta stora ägare vilket ger oss möjlighet att delta i valberedningen där förslag på styrelseledamöter tas fram. Under 2020 deltog vi i 32 valberedningar, bland dem bolag som SCA, Alfa Laval, Essity och SEB.

När vi letar fram styrelseledamöter så är en bra blandning av kompetenser och erfarenheter viktigt. Vårt mål är att styrelserna ska vara så jämställda som möjligt. För att vi är övertygade om att företag där styrelse och ledning representeras av många olika perspektiv är mer lönsamma i längden. Och hög lönsamhet ger en bra avkastning som i sin tur bidrar till att våra kunder får mer i pension. Dessutom bidrar det till ett mer jämlikt och jämställt samhälle.

Så varför tror vi att det mer lönsamt med en blandad styrelse? Jo, för om alla har samma bakgrund riskerar man att tänka för snävt och missa nya möjligheter eller lösningar. Det finns en kraft i att ha blandade styrkor, men vad som utgör själva blandningen kan variera mellan bolag. Internationell erfarenhet, kunskap om digitalisering, teknik eller nya marknader är exempel på saker som kan behövas. Inte minst för ett bolag ska kunna leverera långsiktigt och hänga med i utvecklingen. Om de flesta i en styrelse är uppvuxna i samma kvarter med samma utbildning kan viktiga infallsvinklar gå förlorade.

På AMF har vi nu jobbat för jämställda styrelser under ett antal år. År 2014 låg kvinnoandelen i de styrelser där vi sitter med i valberedningen på låga 25 procent. 2020 låg andelen på 41 procent, och 26 av de 32 bolag vi har möjlighet att påverka hade en jämställd styrelse. Så det går framåt men att öka mångfalden är inget som löses i en handvändning. Det krävs i viss mån ändrade strukturer men det vilar också ett ansvar på alla arbetsgivare att låta människor med olika bakgrund och erfarenheter växa och utvecklas. Som ägare så ser vi ett stort värde i blandade ledningsgrupper, även om det först och främst är en fråga för bolagets vd. Vi har dock alla möjligheter att lyfta frågan med bolaget i våra påverkansdialoger, vilket vi också gör om vi ser att det sticker ut negativt.

Det finns också en komponent som man kanske inte tänker på i första taget, att det måste vara attraktivt att sitta i en styrelse. När vi letar efter lämpliga personer händer det till och från att bra personer tackar nej för att de redan har fullt upp och inte anser att arvodet motsvarar vad uppdraget kräver. Traditionellt har styrelseuppdrag i mångt och mycket gått till personer som lämnat sin tidigare post och nu har tid och ekonomisk möjlighet att sitta i några styrelser. Grejen är att vi idag behöver ha in kompetens från olika håll för att klara konkurrensen. AMF har därför – även om det kan tyckas paradoxalt – drivit frågan om höjda ersättningsnivåer för styrelseledamöter just för att skynda på arbetet med att få in en bredare kompetens. Anledningen är att det måste vara värt för kompetenta människor mitt i livet att med vara med och utveckla bolag med sin kunskap.

Till sist är det värt att komma ihåg att en styrelsesammansättning alltid är en färskvara, vi måste varje år tillsammans med andra investerare se till att hitta ett bra lag. En grupp med olika styrkor och kompetenser som skjuter bolaget framåt på bästa sätt. Du blir aldrig färdig och det är som det ska.

Du kan följa vårt arbete mot mer blandade och jämställda styrelser i vår årliga ägarrapport.

Anna Viefhues
Hållbarhetsansvarig